Bestuurdersaansprakelijkheid

Wie als bestuurder zetelt in de raad van Bestuur van een vennootschap, vereniging of stichting of als verantwoordelijke (bedrijfsleider, voorzitter…) fungeert in één van deze instellingen kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten die in de uitvoering van deze opdracht begaan worden. Als de vennootschap zelf of derden effectief schade lijden en hiervoor een schadeloosstelling eisen en toegewezen krijgen, dan kan zelfs het privévermogen van de bestuurder in het gedrang komen.

Fouten kunnen zich op diverse vlakken voordoen:

  • Het niet naleven van de norm “goede bestuurder”
  • De aansprakelijkheid bij een kennelijk grove fout die tot het faillissement heeft bijgedragen
  • Verlies van een gedeelte van het kapitaal
  • Overtredingen op de statuten of op wettelijke bepalingen. Dergelijke inbreuken kunnen gepleegd zijn door andere bestuurders en door het principe van de collegialiteit op alle bestuurders verhaald worden.

Met een polis bestuurdersaansprakelijkheid zal een onderneming de bestuursleden beschermen tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten. De verzekeringsnemer is dus de vennootschap (of ander type instelling) en de verzekerden zijn alle bestuurders van de vennootschap (of instelling) en eventuele de filialen (alle bestuurders) of de externe entiteit (alleen de bestuurders met een expliciet mandaat van de moedervennootschap). Binnen deze verzekering wordt automatisch een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Het is ook zo dat een grove of kennelijke grove fout niet verzekerbaar is.

Vorderingen kunnen onder meer komen van aandeelhouders, schuldeisers of werknemers. In geval van een klacht zal de bestuurder in eerste instantie een advocaat aanstellen en de zaak in der minne regelen of voor een rechtbank aanhangig maken. Deze polis zal dan de gemaakte kosten en eventueel te betalen schade vergoeden.

De te betalen premie is afhankelijk van de financiële gezondheid van het bedrijf, de sector waarin men werkzaam is en de territorialiteit waarin de activiteiten worden uitgeoefend.