BA na levering

Met een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid “Na levering” (ook wel BA-producten genoemd) kunt u zich beschermen tegen claims inzake uw contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden als gevolg van geleverde goederen of uitgevoerde werken. Het betreft dus een aanvulling op de BA-uitbating.

Deze verzekering  dekt de schade ontstaan door vergissingen of gebreken gepleegd tijdens  de conceptie, de fabricatie, de voorbereiding, de uitvoering, de conditionering en de voorstelling van producten…of gedurende het plaatsen van installaties of na uitvoering van de werken. Enkel de schade aan derden is gedekt en niet de schade aan het geleverde product zelf of het verlies van het werk. Hiervoor moet uw onderneming zelf instaan.

De premie voor een verzekering BA-producten of na levering wordt berekend op basis van het type van activiteit van de onderneming, de verzekerde bedragen en de draagwijdte van de waarborg. De tarifering kan ook gebeuren op basis van het aantal tewerkgestelde personen en/of de omzet van de onderneming. Er is meestal ook een franchise opgenomen in de polis. Een nauwkeurige beschrijving van de aard van de activiteiten is dus noodzakelijk om een verzekeringspolis op te stellen die de onderneming een perfecte dekking biedt.