Bonusplan

Een bonusplan is een vorm van een groepsverzekering waarbij de ingelegde premie jaarlijks bepaald wordt aan de hand van de behaalde resultaten en in een intern reglement werd vastgelegd. Deze resultaten moeten objectief meetbaar zijn. Een minimumpremie is vereist en de andere bepalingen voor groepsverzekeringen zin onverminderd van toepassing: aftrekbaarheid van de premie, maximum de 80% regel beleenbaarheid, einddatum en categorie.

Het voordeel van een bonusplan is dat het een verhoogde betrokkenheid bij de presentaties en resultaten van de vennootschap in de hand werkt. Elke onderneming zoekt naar middelen om personeelsleden efficiënter te doen werken en om de motivatie aan te zwengelen. Ook in de verloning is een fundamentele evolutie in die richting merkbaar.

De belangrijkste verschilpunten met de klassieke groepsverzekering liggen in het feit dat de premie jaarlijks kan variëren, dat het reglement van de groepsverzekering verwijst naar een intern reglement waarin de berekening van de bonus wordt omschreven en dat de categorie van aan te sluiten personeelsleden verwijst naar de taak en de verloning van het personeelslid zoals bv “de vrachtwagenbestuurder” ipv alle arbeiders.

Een ander belangrijk verschil is natuurlijk dat door de mogelijk sterk schommelende premies, geen zekerheid is over het eindbedrag wat nadelig is voor de financiële planning. Bovendien is het quasi noodzakelijk om de premies die bepaald zijn in functie van een “objectief intern reglement” waar nodig bij te sturen en aan te passen aan nieuwe (markt)omstandigheden.  Daarbij is het natuurlijk noodzakelijk erover te waken dat het reglement op elk moment objectief blijft.

Klassieke voorbeelden zijn commerciële medewerkers die een bonus krijgen in functie van de stijging van de omzet of verantwoordelijken van een machinepark die een bonus verwerven in functie van de beperking van het aantal pannes.