De klassieke levensverzekering

Bij de klassieke levensverzekering wordt een contract afgesloten waarbij de verzekeringnemer er zich toe verbindt periodiek een premie te betalen, in ruil voor een uitkering op een bepaald tijdstip of bij een bepaalde gebeurtenis (overlijden) in het leven van de verzekeringsnemer door de verzekeraar.

Een eerste type levensverzekering is de zuivere levensverzekering en is een contract “zonder terugbetaling van premies”. Dit betekent dat het pensioenkapitaal enkel wordt uitbetaald op de einddatum van het contract op voorwaarde dat de verzekerde op dat tijdstip in leven is. Indien hij/zij vóór die einddatum overlijdt is er geen uitkering voorzien.

De levensverzekering “met terugbetaling van de premies” voorziet in de uitkering van een pensioenkapitaal bij leven op de einddatum van het contract. Bij overlijden vóór de einddatum zullen de premies aan de erfgenamen of aangeduide begunstigde(n) worden terugbetaald eventueel verhoogd met een voorop afgesproken intrest.

Tenslotte zijn er ook nog gemengde levensverzekeringen die zowel voorzien in een kapitaal bij overlijden als in een pensioenkapitaal. Bij een zogenaamde 10/20 gemengde levensverzekering wordt een kapitaal van 10 uitgekeerd als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum. Als de verzekerde in leven is op de einddatum zal het kapitaal van 20 worden uitbetaald.

De premie bestaat uit een risicopremie, die zorgt voor de eventuele uitkering van het kapitaal bij overlijden, en een spaarpremie, die zorgt voor de samenstelling van het pensioenkapitaal. Op de totale premie wordt een rente toegekend waarvan het maximum bij wet is vastgelegd. Naast deze gewaarborgde rentevoet kan er ook een deelname in de winst of bonus worden toegekend.