Arbeidsongevallen

Waarom een arbeidsongevallenverzekering?
Omdat elke werkgever wettelijk verplicht is een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al zijn personeelsleden. Zelfs voor de vakantiejobber of de poetsvrouw is zulke verzekering wettelijk verplicht.

Wat is een arbeidsongeval en wanneer is er sprake van een beroepsziekte?

U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval wanneer u door een ongeval tijdens uw werk letsel heeft opgelopen.

De werkgever is altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt tijdens het werk, maar ook gedurende de ganse arbeidsweg. Dat geldt ook als het ongeval veroorzaakt is door zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Alleen als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden. Het maakt daarbij niet uit of het slachtoffer bij de werkgever in dienst is, een tijdelijk contract heeft of via een uitzendbureau werkt.

 Wat mag je verwachten van een arbeidsongevallenverzekering?

De arbeidsongevallenverzekering zal vergoeding uitkeren aan de werknemers die slachtoffer worden van een arbeidsongeval en hierdoor tijdelijk of zelfs definitief deels of volledig werkonbekwaam worden. Een arbeidsongeval kan gebeuren tijdens en door het werk op zich, maar ook op weg van of naar het werk.

Op de eerste plaats zal de arbeidsongevallenverzekering vergoeding voorzien voor het loonverlies dat de werknemer heeft als gevolg van een arbeidsongeval. Bovendien zal er ook uitkering voorzien zijn indien door het arbeidsongeval een blijvende invaliditeit ontstaat. Zelfs bij overlijden door arbeidsongeval zal er vergoeding voorzien zijn.

Een fikse boete als je “vergeet” een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor je personeel!

Als je “vergeet” een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de vakantiewerker of de tijdelijke werkkracht, dan kan je dat zuur opbreken. Niet alleen zal men je met terugwerkende kracht een arbeidsongevallenverzekering doen betalen; je krijgt er nog een fikse boete bovenop. Niet vergeten dus!

Wat kost een arbeidsongevallenverzekering?

De kostprijs hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste zijn:

  • Het loon van je personeel
  • Hoeveel personeel heb je in dienst?
  • Welk werk voert je personeel uit? Is het gevaarlijk? Zijn het bedienden met zittend werk of zijn het dakwerkers of metselaars of… ?
  • Wil je je personeel enkel verzekeren voor het wettelijke deel wat je verplicht bent, of wil je dat deel boven het wettelijk verplichte ook verzekerd zien?

Aanvullende waarborgen: Loon-excedent

Dekking van het loon-excedent boven het wettelijk maximum. Het loon van uw werknemer(s) is dus niet verzekerd boven dit plafond (per 01/01/2006 wordt deze 33.403,08 euro (art 369 wet 10 april 1971, gew.programmawet 9 juli 2004). In geval van schade zullen de vergoedingen beperkt blijven tot het wettelijk maximum, en zal de schadevergoeding geen rekening houden met de overschrijding ervan. Het slachtoffer valt dus terug op een vergoeding die lager is dan zijn reële loon. De financiële gevolgen van uw werknemers kunnen bijgevolg zeer ernstig oplopen. Vermijdt deze beperking door gebruik te maken van deze aanvullende waarborg

Wij kunnen u het gepaste advies geven inzake de juiste formule aangepast aan uw situatie.