BA-uitbating

Vergoedt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door een verzekerde tijdens de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming, en dit tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.

Voor wie?
Voor alle zelfstandigen en bedrijven

Worden gedekt:

 • Lichamelijke letselschade (L.S.)
 • Zaakschade (Z.S.) materieel en immateriële schade
 • Schade aan goederen die zijn toevertrouwd om eraan te werken
 • Milieuverontreinigingen t.g.v. van een ongeval
 • Schade op basis van art. 544 BW wegens burenhinder
 • Rechtsbijstand
Basiswaarborgen:
dekking van de extracontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de exploitatie van de onderneming.

Zonder bijpremie is o.m. gedekt:

 • schade veroorzaakt door bouwplaatstoestellen
 • schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook, water : max. bedragen afhankelijk van aard onderneming.
 • schade door uithangborden en vlaggemasten
Eigen risico (vrijstellingen)
Afhankelijk van het risico, wordt bij offerte gegeven

Facultatieve dekkingen

 • de aansprakelijkheid van de verzekerde voor daden van onderaannemers
 • schade aan de gehuurde of geleende goederen
 • schade aan goederen die als gereedschap worden gebruikt

Wij kunnen u het gepaste advies geven inzake de juiste formule aangepast aan uw situatie.