Ongevallen verzekering

Voor u als zelfstandige bieden we polissen individuele ongevallenverzekering aan die u een dekking en dus financiële bescherming bieden bij ongevallen; zowel in de privésfeer als tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit. Dat is niet onbelangrijk vermits u zelf niet beschermd bent door de verzekering Arbeidsongevallen van uw zaak.

Aan het toekennen van een schadevergoeding zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Deze kunnen enigszins verschillen naargelang de verzekeraar of het product, maar enkele elementaire voorwaarden zijn:

  • Het moet gaan om een ongeval, dus een plotse gebeurtenis met een uitwendige oorzaak. Een ziekte of al of niet aangeboren afwijking komt dus niet in aanmerking.
  • Het letsel moet ook rechtstreeks in verband staan met het ongeval. Ook de ernst van het letsel vooraleer tot een uitkering over te gaan wordt bepaald in de contractvoorwaarden. Er bestaan grote verschillen naargelang de verzekeraar of het product. Doorgaans wordt er een percentage blijvende invaliditeit of ongeschiktheid (bijvoorbeeld 10%) als grens aangeduid.

In geval van overlijden naar aanleiding van een ongeval verleent deze verzekering tussenkomst voor de nabestaanden. Andere mogelijke extra dekkingen zijn:

  • Vergoeding van een “medisch ongeval” of “medische fout”
  • Toekennen van een dagvergoeding bij hospitalisatie naar aanleiding van een ongeval, soms verhoogd bij een hospitalisatie in het buitenland
  • Vergoeding bij een tijdelijke werkongeschiktheid