VAPZ

Met een polis “Vrij aanvullend pensioen voor Zelfstandigen” zorgt u voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Het is een gemakkelijke formule die alleen maar voordelen biedt:

  • Deze bijdragen zijn aftrekbaar van het beroepsinkomen en geven dus een besparing aan belastingen en sociale bijdragen.
  • De bijdragen worden berekend op het beroepsinkomen van drie jaar terug, na herwaardering.
  • Uw bijdragen worden gekapitaliseerd tegen een interessante intrestvoet.
  • Uiterst soepel want u kiest zelf uw bijdragepercentage dat varieert tussen 1 en 8,17 % van het inkomen.
  • Voor alle zelfstandigen, meewerkende echtgenotes, zelfstandige helpers in hoofdberoep, die aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringssecretariaat en een minimaal netto-bedrijfsinkomen genieten.

Bij leven op de einddatum wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd, vermeerderd met een aantrekkelijke bonus. Uw stortingen genieten immers van een minimaal basisrentevoet (gewaarborgd op moment van de stortingen). Voorwaarde is wel dat de verzekerde, de verzekeringnemer en de begunstigde bij leven dezelfde persoon zijn, namelijk de zelfstandige die de bijdragen betaalt.

Bij overlijden wordt de opgebouwde spaarreserve aan de nabestaanden uitgekeerd. Indien de verzekeringsnemer daarentegen gehuwd is, wordt de uitkering steeds uitbetaald aan de partner van de verzekeringnemer. Bij ontstentenis van de echtgeno(o)t(e) wordt er uitgekeerd aan de kinderen of bij ontstentenis daarvan, de wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer tenzij er een andere begunstigde in de bijzondere voorwaarden aangeduid is.

Er kan ook een aanvullende overlijdenswaarborg onderschreven worden. Ook voor invaliditeit kan via een afzonderlijk contract een aanvullende invaliditeitsuitkering voorzien worden in geval van arbeidsongeschiktheid. Tenslotte is dit een soepel contract waarbij u uw belastingvoordeel nog verder kan optimaliseren door de premie van uw contract VAPZ aan te passen aan de evolutie van uw inkomsten.